Company Logo

Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030

Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj

Verejná vyhláška - územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Nižný Žipov, Zemplínska Nová Ves, Stanča, Egreš, Čeľovce - Kanalizácia a ČOV.

 

 

Dokument vo formáte PDF (10,25 MB) 

 

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

 

Z dôvodu rekonštrukcie rekonštrukcie vysokonapäťového vedenia je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v termíne 14. máj 2024 od 7:40 h do 13:30 h.


  Dokument vo formáte PDF (0,19 MB) 

 

 

Predĺženie platnosti územného rozhodnutia

 

Verejná vyhláška

Predĺženie platnosti územného rozhodnutia č.96/2021-005 zo dňa 31.8.2021 vydané Obcou Stanča o umiestnení telekomunikačnej stavby "INS_FTTH_TV_NOVO_03_Stanča" na pozemkoch líniová stavba v katastrálnom území Stanča.


  Dokument vo formáte PDF (0,18 MB) 

 

 

Kalendár zberu odpadu 2024

 

Zber komunálneho odpadu z domácností - rok 2024.

  Dokument vo formáte PDF (1,75 MB) 

 

Komplexný návod ako triediť komunálny odpad.
  Dokument vo formáte PDF (0,9 MB) 

Plagát "Triedenie".
  Dokument vo formáte PDF (2,51 MB) 

 

 

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby dráhy

 

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby dráhy pred jej dokončením spočívajúcej v zmene termínu dokončenia stavby dráhy.

Dokument vo formáte PDF (8,14 MB)

 

Oznámenie o začatí územného konania - Kanalizácia a ČOV

 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Združenie obcí BOCOV II, Hlavná ulica 177/5, 076 17 Nižný Žipov, IČO: 53916387 podalo dňa 11.1.2024 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Nižný Žipov, Zemplínska Nová Ves, Stanča, Egreš, Čeľovce - Kanalizácia a ČOV“ v katastrálnych územiach: Nižný Žipov, Úpor, Zemplínsky Klečenov, Stanča, Egreš, Čeľovce.

Mesto Trebišov, príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len „stavebný zákon“/ v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 22.04.2024 (pondelok) o 9.00 hod. so zrazom pozvaných na Mestskom úrade vTrebišove, M.R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov, 3. posch., zasadačka, č. dv. 315.

Dokument vo formáte PDF (2,20 MB)

 

Oznámenie verejnou vyhláškou

 

Oznámenie verejnou vyhláškou o vstupe na nehnuteľnosti.

Dokument vo formáte PDF (1,76 MB)

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu

 

Obec Stanča v súlade s §4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023 


  Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu PDF (0,25 MB)  

  Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov PDF (0,32 MB) 

  Komunálne a drobné stavebné odpady z obce PDF (0,09 MB) 

 

 

Upovedomenie o začatom správnom konaní

 

Upovedomenie o začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (výrub drevín).

Žiadateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stanča
 

Dokument vo formáte PDF (0,90 MB)

 

 

Kontakt

Adresa:
Obec Stanča
Hlavná 139/139
076 16 Stanča

Tel.: 056 / 679 86 14
Fax.: 056 / 679 86 14

E-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.,
pobočka Trebišov
číslo účtu: 4030204264
kód banky: 7500
IBAN: SK48 7500 0000 0040 3020 4264
BIC: CEKOSKBX

IČO: 00689734
DIČ: 2020758663

Úradné hodiny:
Po  7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Ut  nestránkový deň
St  7:30-12:00 13:00-18:00
Št  nestránkový deň
Pi  7:30 - 12:00




Správca obsahu: Obec Stanča, Hlavná 139/139, 076 16 Stanča, tel.: 056 / 679 86 14, fax.: 056 / 679 86 14, e-mail: obec@stanca.sk

© 2024 Obec Stanča.