Company Logo

Upovedomenie o začatom správnom konaní

 

Upovedomenie o začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (výrub drevín).

Žiadateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stanča
 

Dokument vo formáte PDF (0,90 MB)

 

 

Oznámenie o vstupe na pozemok

 

Oznámenie o vstupe na pozemok - predĺženie do 31. 12. 2024.

Dokument vo formáte PDF (1,20 MB)

 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia v súlade s § 35 zákona č. 50/176 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 

Návrh rozpočtu na rok 2024

Kalendár zberu odpadu 2024

 

Zber komunálneho odpadu z domácností - rok 2024.

  Dokument vo formáte PDF (1,75 MB) 

 

Komplexný návod ako triediť komunálny odpad.
  Dokument vo formáte PDF (0,9 MB) 

Plagát "Triedenie".
  Dokument vo formáte PDF (2,51 MB) 

 

 

Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

 Návrh

ZMLUVA
o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. b) a d) a §9aa zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


 

Dokument vo formáte PDF

 

 

Verejná vyhláška - kolaudačné rozhodnutie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA „Stavebné úpravy cesty II/552: Košice – Veľké Kapušany – hranica UA v úseku o celkovej dĺžke 74,600 km – 11.1 Sanácia násypu km 40,630- 41,000“ KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE.

 

 

Dokument vo formáte PDF 

 

 

VZN č.3/2023

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stanča.


 

Dokument vo formáte PDF

 

 

Záverečné stanovisko OÚ Košice

 

Záverečné stanovisko č. OU-KE-OSZP1-2023/003309. Strategický dokument: Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025.

 

 

Dokument vo formáte PDF 

 

 

Verejná vyhláška - kolaudačné konanie

 

Stavebné úpravy cesty II/552: Košice-Veľké Kapušany - hranica UA v úseku o celkovej dĺžke 74,600 km - 11.1. Sanácia násypu km 40,630 - 41,000 - oznámenie o začatí kolaudačného konania.

 

 

Dokument vo formáte PDF 

 

 

Zápisnica OkVK Stanča

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30. 9. 2023

Dokument vo formáte PDF (1,025 kB)

 

 

Výzva na vykonanie preventívnej celoplošnej jesennej deratizácie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ako orgán verejného zdravotníctva príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod č. 36 zák. č. 355/2007 Z. z. týmto vyzýva na vykonanie celoplošnej jesennej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcí okresu Trebišov v termíne od 01.10.2023 do 15.11.2023

Dokument vo formáte PDF

 

 

Kontakt

Adresa:
Obec Stanča
Hlavná 139/139
076 16 Stanča

Tel.: 056 / 679 86 14
Fax.: 056 / 679 86 14

E-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.,
pobočka Trebišov
číslo účtu: 4030204264
kód banky: 7500
IBAN: SK48 7500 0000 0040 3020 4264
BIC: CEKOSKBX

IČO: 00689734
DIČ: 2020758663

Úradné hodiny:
Po  7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Ut  nestránkový deň
St  7:30-12:00 13:00-18:00
Št  nestránkový deň
Pi  7:30 - 12:00
Správca obsahu: Obec Stanča, Hlavná 139/139, 076 16 Stanča, tel.: 056 / 679 86 14, fax.: 056 / 679 86 14, e-mail: obec@stanca.sk

© 2024 Obec Stanča.