Company Logo

Zápisnica OkVK Stanča

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30. 9. 2023

Dokument vo formáte PDF (1,025 kB)

 

 

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov

 

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
  Dokument vo formáte PDF 

VZN KSK 4/2023

 

Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja 4/2023, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj


 

Dokument vo formáte PDF (2068 KB)

 

 

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov

 

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov.
  Dokument vo formáte PDF 

 U P O Z O R N E N I E
Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci 
OKLIESNENIA A ODSTRÁNENIA STROMOV.
  Dokument vo formáte PDF 

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie
  Dokument vo formáte PDF 

 

 

Verejná vyhláška

 

Verejná vyhláška o poverení "Poľovníckeho združenia Helmec Zemplínska Nová Ves"  vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver.

 

 

Dokument vo formáte PDF 

 

 

Záverečný účet Obce Stanča za rok 2022

Záverečný účet Obce STANČA za rok 2022


 

Dokument vo formáte PDF

 

 

Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030

 

Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030 je strategickým dokumentom s dosahom na územie VÚC Košického kraja. Zámerom strategického dokumentu je využiť a zvýšiť inovačný potenciál Košického kraja, zlepšiť život obyvateľov kraja a stať sa konkurencieschopným, ekonomicky prosperujúcim a pre ľudí atraktívnejším krajom prostredníctvom podpory a realizácie inovácií a celého inovačného ekosystému a jeho aktérov. Regionálna inovačná stratégia (RIS) Košického kraja predstavuje aktívny nástroj na posilnenie konkurencieschopnosti regiónu, čo priamo závisí od toho, do akej miery dokáže využívať výsledky vedy a výskumu v praxi, keďže práve veda a výskum majú priamy vplyv na rozvoj inovácií a inovačných procesov.


    A SEA oznámenie Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030.pdf  

   B Príloha Strategický dokument RIS KK 2021-2030.pdf  

 

Oznámenie o strategickom dokumente - Vodíková stratégia Košického kraja

 

Hlavným cieľom stratégie je objaviť potenciál vodíkových technológií vhodných pre Košický samosprávny kraj (KSK), ktorý pomôže EÚ dosiahnuť jej environmentálne ciele a zároveň zvýšiť miestne investície. KSK spolu s podporou fondov EÚ má ambíciu hlbšie preskúmať dôsledky väčších verejných a súkromných investícií do vodíka ako alternatívneho zdroja energie, najmä jeho účinkov na regionálne inovácie, vzdelávanie, podnikanie a zamestnanosť. Cieľom dokumentu bolo zmapovať potenciál využitia vodíkových technológií aj v rôznych priemyselných odvetviach od výroby energie, dopravy, skladovania, ale aj výskumu a vývoja, spolu s výzvami v oblasti vzdelávania, ktoré by spĺňali najvyššie kritériá v oblasti bezpečnosti.


   Oznámenie o Strategickom dokumente Vodíková stratégia KSK.pdf  

   Dokument Vodíková Stratégia Košického kraja.pdf  

 

Ročný výkaz o komunálnom odpade obce

 

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce - rok 2022


  Dokument vo formáte PDF 

 

 

Verejná vyhláška

 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci poverenia vykonávaním ochrany poľovníctva a zabezpečenia starostlivosti o zver v Poľovnom revíri č. 19 Zemplínska Nová Ves.

 

Dokument vo formáte PDF 

 

 

OZNÁMENIE O VSTUPE NA POZEMOK

 

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361, (ďalej len ako „VSD“), ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy v súlade s § 11, ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území obce Stanča, okres Trebišov:
že za účelom vykonania úprav vlastného distribučného zariadenia, vstúpi VSD, resp. ním poverená osoba vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Pôvodný termín ohlásených vstupov na pozemok v priebehu obdobia: máj 2022 – december 2022 predlžujeme do decembra 2023

 

 Dokument vo formáte PDF

 

Oznámenie o strategickom dokumente - Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030

 

Oznámenie o strategickom dokumente - Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030.


   Dokument vo formáte PDF  

 

 

Oznámenie o strategickom dokumente - Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji

 

Oznámenie o strategickom dokumente - Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji:


   Dokument vo formáte PDF  

 

 

Program odpadového hospodárstva Košického kraja


 

Dokument vo formáte PDF

 

 

Kontakt

Adresa:
Obec Stanča
Hlavná 139/139
076 16 Stanča

Tel.: 056 / 679 86 14
Fax.: 056 / 679 86 14

E-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.,
pobočka Trebišov
číslo účtu: 4030204264
kód banky: 7500
IBAN: SK48 7500 0000 0040 3020 4264
BIC: CEKOSKBX

IČO: 00689734
DIČ: 2020758663

Úradné hodiny:
Po  7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Ut  nestránkový deň
St  7:30-12:00 13:00-18:00
Št  nestránkový deň
Pi  7:30 - 12:00
Správca obsahu: Obec Stanča, Hlavná 139/139, 076 16 Stanča, tel.: 056 / 679 86 14, fax.: 056 / 679 86 14, e-mail: obec@stanca.sk

© 2024 Obec Stanča.