Company Logo

Verejná vyhláška

 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci poverenia vykonávaním ochrany poľovníctva a zabezpečenia starostlivosti o zver v Poľovnom revíri č. 19 Zemplínska Nová Ves.

 

Dokument vo formáte PDF 

 

 

OZNÁMENIE O VSTUPE NA POZEMOK

 

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361, (ďalej len ako „VSD“), ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy v súlade s § 11, ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území obce Stanča, okres Trebišov:
že za účelom vykonania úprav vlastného distribučného zariadenia, vstúpi VSD, resp. ním poverená osoba vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Pôvodný termín ohlásených vstupov na pozemok v priebehu obdobia: máj 2022 – december 2022 predlžujeme do decembra 2023

 

 Dokument vo formáte PDF

 

Oznámenie o strategickom dokumente - Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030

 

Oznámenie o strategickom dokumente - Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030.


   Dokument vo formáte PDF  

 

 

Oznámenie o strategickom dokumente - Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji

 

Oznámenie o strategickom dokumente - Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji:


   Dokument vo formáte PDF  

 

 

Program odpadového hospodárstva Košického kraja


 

Dokument vo formáte PDF

 

 

Výzva na vykonanie preventívnej celoplošnej jarnej deratizácie

Výzva na vykonanie preventívnej celoplošnej jarnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia).

Podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.), jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Toto opatrenie sú podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) cit. zákona povinné plniť všetky fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce.

Dokument vo formáte PDF

 

 

Oznámenie o strategickom dokumente. Územný plán obce Zemplínska Nová Ves

 

OZNÁMENIE O STRATAGICKOM DOKUMENTE

Zmeny a doplnky č.5

Územný plán obce Zemplínska Nová Ves


Dokument vo formáte PDF

 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK na roky 2023-2027


 

Dokument vo formáte PDF

 

 

Verejná vyhláška - Ministerstvo dopravy

 

Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica - oprava zrejmej chyby.


 

Dokument vo formáte PDF

 

 

Výzvy na úhradu nedoplatkov

 

Výzva na úhradu daňových a iných nedoplatkov a výzva na úhradu vodného.

 

Dokument vo formáte PDF

 

 

Vývoz drobného stavebného odpadu

 

Obec Stanča oznamuje občanom, že zriadila zberné miesto na zber drobného stavebného odpadu, ktoré je umiestnené vo dvore rodinného domu vo vlastníctve obce na ul. Hlavnej č.116 v Stanči (bývalý rodinný dom rod. Vaškových), kde je umiestnený veľkoobjemový kontajner.
Zberné miesto bude v prevádzke:
dňa 08.03.2023 t.j. stredu od 13.30 hod. do 17.00 hod.
dňa 09.03.2023 t.j. štvrtok od 13.30 hod. do 16.00 hod.
dňa 10.03.2023 t.j. piatok od 08.30 hod. do 11.30 hod.
dňa 11.03.2023 t.j. sobota od 08.30 hod. do 12.00 hod.


 

Dokument vo formáte PDF

 

 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

 Výpočet miery triedenia 2022

Dokument vo formáte PDF.

 Oznam o úrovni vytriedenia KO 2022

Dokument vo formáte PDF.

 

VZN č.2/2023 - návrh

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene na území obce Stanča.


 

Dokument vo formáte PDF

 

 

VZN č.1/2023 - návrh

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb.


 

Dokument vo formáte PDF

 

 

Kontakt

Adresa:
Obec Stanča
Hlavná 139/139
076 16 Stanča

Tel.: 056 / 679 86 14
Fax.: 056 / 679 86 14

E-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.,
pobočka Trebišov
číslo účtu: 4030204264
kód banky: 7500
IBAN: SK48 7500 0000 0040 3020 4264
BIC: CEKOSKBX

IČO: 00689734
DIČ: 2020758663

Úradné hodiny:
Po  7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Ut  nestránkový deň
St  7:30-12:00 13:00-18:00
Št  nestránkový deň
Pi  7:30 - 12:00
Správca obsahu: Obec Stanča, Hlavná 139/139, 076 16 Stanča, tel.: 056 / 679 86 14, fax.: 056 / 679 86 14, e-mail: obec@stanca.sk

© 2024 Obec Stanča.