Company Logo

Stavebné povolenie - Implementácia GSM-R do siete ŽSR

 

Implementácia GSM-R do siete ŽSR,

úsek Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica


  Dokument vo formáte PDF 

 

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu

 

Obec Stanča v súlade s §4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 


  Dokument vo formáte PDF 

 

 

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriadovateľskej pôsobnosti KSK - záverečné stanovisko

 

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej aj ako len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“), na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného podľa príslušných ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z., vydáva v súlade s § 14 zákona č. 24/2006 Z. z.

Z Á V E R E Č N É S T A N O V I S K O

č. OU-KE-OSZP1-2022/001014

  Dokument vo formáte PDF 

 

 

Oznámenie o uložení - doporučenej listovej zásielky

Oznámenie o uložení - doporučenej listovej zásielky pre adresáta: Jozef Repáč

Dokument vo formáte PDF

 

Návrh rozpočtu na rok 2022

Povinnosti nájomcov poľnohospodárskej pôdy

Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených nájomcom


  Oznam vo formáte PDF 


  Príloha vo formáte PDF 

 

 

Postup po úzkom kontakte s pozitívnym na COVID-19

  • Zaočkovaní alebo osoby do 180 dní po prekonaní COVID-19: postup po úzkom kontakte s pozitívnym
  • Nezaočkovaní: postup po úzkom kontakte s pozitívnym
  • Karanténa členov domácnosti s pozitívnou osobou: postup pri stálom kontakte s pozitívnym


  Dokument vo formáte PDF 

 

 

Zastavme šírenie AMO

/p>

 

Upovedomenie o začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.

Upovedomenie o začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK v zastavanom území obce Stanča


 

Dokument vo formáte PDF

 

 

Nízkouhlíková stratégia do roku 2030

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050.

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu je sprístupnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR

Oznámenie o začatí stavebného konania ŽSR

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Stavebník, Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou REMING CONSULT, a. s., Trnavská cesta č. 27, 831 04 Bratislava, podal dňa 02.08.2021 žiadosť na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) o vydanie stavebného povolenia pre stavbu dráhy: „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica“

Dokument vo formáte PDF (521 KB)

 

 

Verejná vyhláška - NEVITEL, a.s.

NEVITEL, a.s., Hlavná 4240/65, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36240826 splnomocnená spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 - rozhodnutie o umiestnení telekomunikačnej stavby „INS_FTTH_TV_NOVO_03_Stanča“


 

Dokument vo formáte PDF

 

 

VSD - Ak nemáte elektrinu

 

Brožúra VSD "Ako postupovať pri výpadku v distribúcii elektriny na odbernom mieste." (www.vypadokelektriny.sk)


Dokument vo formáte PDF (1370 KB)

 

 

Aktuálna nákazová situácia AMO

Aktuálna nákazová situácia AMO a opatrenia na ochranu chovov ošípaných pred zavlečením AMO k 26. 7. 2021.

Dokument vo formáte PDF (1057 KB)

 

 

Kontakt

Adresa:
Obec Stanča
Hlavná 139/139
076 16 Stanča

Tel.: 056 / 679 86 14
Fax.: 056 / 679 86 14

E-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.,
pobočka Trebišov
číslo účtu: 4030204264
kód banky: 7500
IBAN: SK48 7500 0000 0040 3020 4264
BIC: CEKOSKBX

IČO: 00689734
DIČ: 2020758663

Úradné hodiny:
Po  7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Ut  nestránkový deň
St  7:30-12:00 13:00-18:00
Št  nestránkový deň
Pi  7:30 - 12:00
Správca obsahu: Obec Stanča, Hlavná 139/139, 076 16 Stanča, tel.: 056 / 679 86 14, fax.: 056 / 679 86 14, e-mail: obec@stanca.sk

© 2024 Obec Stanča.