Company Logo

Dodatok č.1 k VZN č.1/2020 - návrh

 

Dodatok č.1  k VZN č.1/2020 NŠZ o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Stanča, ktoré bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Stanča dňa 29.12.2020


 

Dokument vo formáte PDF

 

 

Preventívna jesenná deratizácia - výzva

Na základe uvedeného Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ako orgán verejného zdravotníctva príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod č. 36 zák. č. 355/2007 Z. z. týmto vyzýva na vykonanie celoplošnej jesennej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcí okresu Trebišov v termíne od 01.10.2021 do 15.11.2021

Dokument vo formáte PDF

 

 

Oznámenie o začatí stavebného konania ŽSR

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Stavebník, Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou REMING CONSULT, a. s., Trnavská cesta č. 27, 831 04 Bratislava, podal dňa 02.08.2021 žiadosť na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) o vydanie stavebného povolenia pre stavbu dráhy: „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica“

Dokument vo formáte PDF (521 KB)

 

 

Verejná vyhláška - NEVITEL, a.s.

NEVITEL, a.s., Hlavná 4240/65, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36240826 splnomocnená spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 - rozhodnutie o umiestnení telekomunikačnej stavby „INS_FTTH_TV_NOVO_03_Stanča“


 

Dokument vo formáte PDF

 

 

VSD - Ak nemáte elektrinu

 

Brožúra VSD "Ako postupovať pri výpadku v distribúcii elektriny na odbernom mieste." (www.vypadokelektriny.sk)


Dokument vo formáte PDF (1370 KB)

 

 

Aktuálna nákazová situácia AMO

Aktuálna nákazová situácia AMO a opatrenia na ochranu chovov ošípaných pred zavlečením AMO k 26. 7. 2021.

Dokument vo formáte PDF (1057 KB)

 

 

Kalendár zvozu odpadu 2021

 

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností - rok 2020.
  Dokument vo formáte PDF 

 

Komplexný návod ako triediť komunálny odpad.
  Dokument vo formáte PDF 

Plagát "Triedenie".
  Dokument vo formáte PDF 

 

 

Zabezpečenie prevencie proti komárom

Stanovisko Okresného úradu Trebišov k žiadosti o zabezpečenie prevencie proti komárom.

Dokument vo formáte PDF

 

 

Okresný úrad Trebišov upozorňuje a vyzýva

Okresný úrad Trebišov upozorňuje a vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu.

Dokument vo formáte PDF (350kB KB)

 

 

Záverečný účet Obce STANČA za rok 2020

Záverečný účet Obce STANČA za rok 2020


 

Dokument vo formáte PDF

 

 

 

Výzva na predloženie ponuky - poskytovanie služby verejného osvetlenia

Obec Stanča, ako verejný obstarávate!’ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) vyzýva potenciálnych záujemcov / uchádzačov na predloženie ponuky na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO na predmet zákazky

Poskytovanie služby verejného osvetlenia v obci Stanča

Výzva na preloženie ponuky vo formáte PDF

Dokumentácia vo formáte archívu ZIP

Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií


  Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027

 

Dokument vo formáte PDF

 

 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

VZN č.1/2021

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Stanča č.1/2021 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Stanča


 

Dokument vo formáte PDF

 

 

Kontakt

Adresa:
Obec Stanča
Hlavná 139/139
076 16 Stanča

Tel.: 056 / 679 86 14
Fax.: 056 / 679 86 14

E-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Bankové spojenie:
OTP banka, a.s.
pobočka Trebišov
číslo účtu:
SK5552000000000009652603
SWIFT: OTPVSKBX

IČO: 00689734
DIČ: 2020758663

Úradné hodiny:
Po  7:30-12:00 13:00-16:00
Ut  nestránkový deň
St  7:30-12:00 13:00-18:00
Št  nestránkový deň
Pi  7:30-12:00
Správca obsahu: Obec Stanča, Hlavná 139/139, 076 16 Stanča, tel.: 056 / 679 86 14, fax.: 056 / 679 86 14, e-mail: obec@stanca.sk

© 2021 Obec Stanča.